LỊCH TÀU HỎA

Ga Đông Anh: Xuất phát lúc 0:00  hàng ngày, thời gian tàu chạy 65 giờ

Ga Trảng Bom: Xuất phát lúc 1:00 hàng ngày. thời gian tàu chạy 65 giờ

LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HẢI PHÒNG – HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                                                                                                                        Cập nhật ngày 13/11/2020

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HẢI PHÒNG HỒ CHÍ MINH
ETD POL ETA POD
1 BIEN DONG NAVIGATOR 2018S VIMC 15-Nov TAN VU 18-Nov TÂN THUẬN
2 VINAFCO 28 397S VINAFCO 15-Nov CHUA VE 18-Nov LOTUS
3 PACIFIC EXPRESS 797S GMD 15-Nov NAM DINH VU 18-Nov BEN NGHE/SP-ICT
4 HAI AN PARK 236S HAI AN 15-Nov HAI AN 18-Nov VICT
5 TAN CANG FOUNDATION 2039S TAN CANG 16-Nov TAN CANG 189 19-Nov TCHP
6 VIETSUN DYNAMIC 604S VIET SUN 16-Nov TAN CANG 128 19-Nov VICT
7 HAI AN BELL 143S HAI AN 16-Nov HAI AN 19-Nov VICT
8 MV PROSPER 2043S VSICO 17-Nov CHUA VE 20-Nov VICT
9 GREEN PACIFIC 152S GMD 17-Nov NAM DINH VU 20-Nov BEN NGHE/SP-ICT
10 MV PROGRESS 2036S VSICO 18-Nov PTSC 21-Nov VICT
11 VIETSUN FORTUNE 1636S VIET SUN 18-Nov TAN CANG 128 21-Nov BEN NGHE
12 M. VINAFCO 477S VINAFCO 18-Nov CHUA VE 21-Nov BEN NGHE
13 HAI AN SONG 206S HAI AN 19-Nov HAI AN 22-Nov VICT
14 PHUC THAI 066S GLS 19-Nov CHUA VE 22-Nov BEN NGHE
15 TAN CANG PIONEER 2036S TAN CANG 19-Nov TAN CANG 128 22-Nov TCHP
16 VINAFCO 26 549S VINAFCO 20-Nov CHUA VE 23-Nov BEN NGHE
17 HAI AN TIME 227S HAI AN 21-Nov HAI AN 24-Nov VICT
18 BIEN DONG STAR 2033S VIMC 21-Nov TAN VU 24-Nov TÂN THUẬN
19 PHUC HUNG 140S GLS 21-Nov CHUA VE 24-Nov BEN NGHE
20 MV PREMIER 2045S VSICO 22-Nov PTSC 25-Nov VICT
21 MV PROMOTE 2039S VSICO 22-Nov CHUA VE 25-Nov VICT
22 VIETSUN HARMONY 1035S VIET SUN 22-Nov TAN CANG 128 25-Nov BEN NGHE
23 HAI AN PARK 237S HAI AN 22-Nov HAI AN 25-Nov VICT
24 PACIFIC EXPRESS 797S GMD 22-Nov NAM DINH VU 25-Nov BEN NGHE/SP-ICT
25 GREEN PACIFIC 153S GMD 23-Nov NAM DINH VU 26-Nov BEN NGHE/SP-ICT

 

LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HỒ CHÍ MINH – HẢI PHÒNG                                                                                                                                                                                                                                        Cập nhật ngày 13/11/2020

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HỒ CHÍ MINH HẢI PHÒNG
ETD POL ETA POD
1 HAIAN SONG 205N HAI AN 17-Nov VICT 20-Nov HAI AN
2 MV PREMIER 2044N VSICO 17-Nov VICT 20-Nov PTSC
3 HAIAN PARK 236N HAI AN 18-Nov VICT 20-Nov HAI AN
4 PACIFIC EXPRESS 799N GMD 18-Nov SP-ITC 20-Nov NAM HAI
5 MV PROMOTE 2038N VSICO 19-Nov VICT 22-Nov PTSC
6 GREEN PACIFIC 154N GMD 19-Nov SP-ITC 21-Nov NAM HAI
7 MV PROSPER 2043N VSICO 20-Nov VICT 22-Nov PTSC
8 HAIAN BELL 143N HAI AN 20-Nov VICT 22-Nov HAI AN
9 MV PROGRESS 2036N VSICO 22-Nov VICT 24-Nov PTSC
10 HAIAN TIME 227N HAI AN 22-Nov VICT 24-Nov HAI AN