LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HẢI PHÒNG – HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                                                                                                                        Cập nhật ngày 23/10/2020

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HẢI PHÒNG HỒ CHÍ MINH
ETD POL ETA POD
1 MV PROGRESS 2033S VSICO 24-Oct PTSC 27-Oct VICT
2 BIEN DONG NAVIGATOR 2015S VIMC 24-Oct TAN VU 27-Oct TÂN THUẬN
3 GREEN PACIFIC 149S GMD 24-Oct NAM DINH VU 27-Oct BEN NGHE/SP-ICT
4 PHUC KHANH 220S GLS 25-Oct CHUA VE 28-Oct BEN NGHE
5 HAI AN TIME 224S HAI AN 25-Oct HAI AN 28-Oct VICT
6 VINAFCO 28 393S VINAFCO 26-Oct CHUA VE 29-Oct LOTUS
7 MV PROMOTE 2036S VSICO 26-Oct CHUA VE 29-Oct VICT
8 TAN CANG PIONEER 2033S TAN CANG 26-Oct TAN CANG 128 29-Oct TCHP
9 VIETSUN DYNAMIC 602S VIET SUN 27-Oct TAN CANG 128 30-Oct VICT
10 HAI AN MIND 057S HAI AN 27-Oct HAI AN 30-Oct VICT
11 MV PREMIER 2042S VSICO 27-Oct PTSC 30-Oct VICT
12 PHUC THAI 063S GLS 27-Oct CHUA VE 30-Oct BEN NGHE
13 M. VINAFCO 473S VINAFCO 28-Oct CHUA VE 31-Oct BEN NGHE
14 TAN CANG FOUNDATION 2037S TAN CANG 28-Oct TAN CANG 189 31-Oct TCHP
15 VIETSUN FORTUNE 1634S VIET SUN 28-Oct TAN CANG 128 31-Oct VICT
16 HAI AN BELL 141S HAI AN 28-Oct HAI AN 31-Oct VICT
17 PHUC HUNG 137S GLS 28-Oct CHUA VE 31-Oct BEN NGHE
18 DIAMOND 2006S VIMC 29-Oct TAN VU 1-Nov TÂN THUẬN
19 PACIFIC EXPRESS 795S GMD 29-Oct NAM DINH VU 1-Nov BEN NGHE/SP-ICT
20 MV PROSPER 2041S VSICO 29-Oct CHUA VE 1-Nov VICT
21 VIETSUN CONFIDENT 509S VIET SUN 29-Oct TAN CANG 128 1-Nov BEN NGHE
22 HAI AN VIEW 012S HAI AN 30-Oct HAI AN 2-Nov VICT
23 MV PROGRESS 2034S VSICO 31-Oct PTSC 3-Nov VICT
24 GREEN PACIFIC 150S GMD 31-Oct NAM DINH VU 3-Nov BEN NGHE/SP-ICT
25 VINAFCO 26 545S VINAFCO 31-Oct CHUA VE 3-Nov BEN NGHE
26 PHUC KHANH 221S GLS 1-Nov CHUA VE 4-Nov BEN NGHE
27 BIEN DONG NAVIGATOR 2016S VIMC 1-Nov TAN VU 4-Nov TÂN THUẬN
28 VIETSUN HARMONY 1033S VIET SUN 1-Nov TAN CANG 128 4-Nov BEN NGHE
29 HAI AN TIME 225S HAI AN 1-Nov HAI AN 4-Nov VICT

 

 

 

 

                LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HỒ CHÍ MINH – HẢI PHÒNG                                                                                                                                                                                                                                        Cập nhật ngày 23/10/2020

 

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HỒ CHÍ MINH HẢI PHÒNG
ETD POL ETA POD
1 HAIAN VIEW 011N HAI AN 26-Oct VICT 28-Oct HAI AN
2 MV PROGRESS 2033N VSICO 27-Oct VICT 30-Oct PTSC
3 HAIAN TIME 224N HAI AN 28-Oct VICT 30-Oct HAI AN
4 GREEN PACIFIC 150N GMD 28-Oct SP-ITC 30-Oct NAM HAI
5 MV PROMOTE 2036N VSICO 29-Oct VICT 31-Oct PTSC
6 HAIAN MIND 057N HAI AN 30-Oct VICT 1-Nov HAI AN
7 MV PREMIER 2042N VSICO 30-Oct VICT 1-Nov PTSC
8 PACIFIC EXPRESS 796N GMD 1-Nov SP-ITC 3-Nov NAM HAI
9 HAIAN BELL 141N HAI AN 1-Nov VICT 3-Nov HAI AN
10 MV PROSPER 2041N VSICO 1-Nov VICT 3-Nov PTSC